ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


กิจกรรมของมูลนิธิ

ภายในการดำเนินการของมูลนิธิพิทักษ์ประกอบไปด้วย

ส่วนสำนักงานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

- การรับบริจาคเงิน/สิ่งของ

- การเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนตาบอด

- การออกหน่วยแพทย์ผ่าต้อกระจก

- การออกพื้นที่ พัฒนาคนพิการในชุมชน (CBR)

- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้แก่คนพิการ

และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

- การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนพิการทางสายตา

- การพัฒนาอาชีพผู้เรียน แตมแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 การรับบริจาคarticle

ท่านสามารถร่วมสนับสนุน บริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริภาค

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้

เลี้ยงอาหารน้องตาบอด

เลี้ยงอาหารเด็กตาบอด

 

 

 

 

Community Based Rehabilitation-CBRarticle

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้อยโอกาส ในหมู่บ้าน

หน้า 1/1
1
[Go to top]Lampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind
Lampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind 128/1 Suksawat Road Soi 1, Tambon Prabath, Amphoe Maung, Lampang 52000 Tel: 66 54 316395 Fax: 66 54 223836 Email: eyefoundation_lampang@yahoo.com Website: www.lpef.or.th