ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


เกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง(Bit of knowledge)

เกร็ดน่ารู้ต่างๆ  ท่านสามารถเลือกศึกษาได้

โดยจะประกอบด้วยเรื่องราวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยวิธีการต่างๆ และองค์ประกอบอื่นๆได้แก่

- ด้านสุขภาพคนพิการ

- ด้านการศึกษา

- ด้านชีวิตความเป็นอยู่

-ด้านสังคม

-ด้านการเสริมพลัง แก่การใช้ชีวิตของคนพิการ  ตามลำดับ   ลองเลือกศึกษาดูนะคะ

01_CBR_Introductory_Thai.pdf

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยรวม การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนงาน การประเมินผล

 

02_CBR Health_Thai.pdf

เนื้อหารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

 

03_CBR_Education_Thai.pdf

เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการศึกษา การดูแลเด็กและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

04_CBR_Livelihood_Thai.pdf

เนื้อหาด้านองค์ประกอบด้านสภาพความเป็นอยู่  การพัฒนาทักษะ การประกอบอาชีพของตนเอง

  การจ้างงาน บริการด้านการเงิน การป้องกันทางสังคม

 

05_CBR_Social_Thai.pdf

เนื้อหาเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบทางสังคม การช่วยเหลือในระดับบุคล ความสัมพันธ์

การแต่งงานและครอบครัว  วัฒนธรรมและศิลปะ  สันทนาการ การพักผ่อนและกีฬา และความยุติธรรม

 

06_CBR-Empowerment_Thai.pdf

เนื้อหาด้านองค์ประกอบด้านการเสริมพลัง การรณรงค์และการสื่อสาร การขับเคลื่อนชุมชน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มพึ่งพาตนเอง  องค์กรคนพิการ

 

ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรานะคะLampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind
Lampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind 128/1 Suksawat Road Soi 1, Tambon Prabath, Amphoe Maung, Lampang 52000 Tel: 66 54 316395 Fax: 66 54 223836 Email: eyefoundation_lampang@yahoo.com Website: www.lpef.or.th