ReadyPlanet.com
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


Community Based Rehabilitation-CBR article

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน หรือ  CBR  เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้บริการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในชนบท  มีทั้งการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ฝึกอาชีพ บริการฝึกทักษะ  O&M สำหรับคนตาบอด  พิทักษ์สิทธิคนพิการ

ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  และทำงานร่วมกับเครือข่าย อบต.  รพ.สต.  อาสาสมัคร เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้

   อาชีพนวดแผนไทย  น้องเก่ง เด็กหนุ่มตาบอดแห่งเมืองโคราช  ไม่เคยออกจากบ้านมากว่า 10 ปี หลังจากตาบอดเมื่อเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย   มูลนิธิฯ พบเมื่อปี 2553  เพียง 2 ปี น้องเก่ง กลับมาสู่สังคม มีร้านนวดเป็นของตนเอง  ปัจจุบันสามารถเรียนต่อ  มสธ. อีกไม่นานเราจะมีทนายความหนุ่มตาบอดเพิ่มขึ้นอีกในสังคม  "เพียงท่านให้โอกาส เท่านั้น"

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
กิจกรรมของมูลนิธิ

การรับบริจาค article
เลี้ยงอาหารน้องตาบอดแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล