ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหห่งชาติ


ยินดีต้อนรับ (welcome)

 

"ยินดีจ๊าดนัก ตี้ท่านได้ เข้ามาเยือน

สู่เฮือนจาน  บ้านโรงเรียน  คนตาบอด"

 

คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง