ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


ประวัติความเป็นมา

 

                                                            ประวัติความเป็นมา
       มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง  เริ่มก่อตั้งขึ้นจากคณะแพทย์พยาบาลของกลุ่มงานจักษุวิทยาของโรงพยาบาลลำปาง 
       เมื่อปี  พ.ศ. 2521  โดยจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการบริการผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ขัดสน และเข้าไม่ถึงบริการทางตา 
รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางตาที่ยังขาดแคลนได้แก่กล้องผ่าตัดตา และเลเซอร์เครื่องแรกในภาคเหนือ 
และสนับสนุนการศึกษาทางตาของบุคลากรทุกระดับในลำปาง  ในปี พุทธศักราช  2527   จากการดำเนินงาน
ของกองทุนช่วยให้การบริการตรวจรักษาของกลุ่มงานจักษุวิทยา  โรงพยาบาลลำปางเป็นไปด้วยดี เพื่อให้การดำเนินงาน
สามารถพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมผู้ป่วยด้อยโอกาสมากขึ้น  จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนจาก “กองทุน” เป็นมูลนิธิ
โดยจดทะเบียนจัดตั้ง  ใช้ชื่อว่า  มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง  เมื่อวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ.2527  โดยได้รับการบริจาคทุนทรัพย์
เริ่มต้นจาก  “นายประสิทธิ์-นางนวลศรี สุวรรณประทีป”  จำนวน  200,000 บาท  และ “นายสันต์-นางสุมิตรา  วรวงษ์ประภา  
จำนวน 60,000 บาท  โดย  นายแพทย์บุญสม ผลดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางขณะนั้นเป็นประธานมูลนิธิฯ  คนแรก 
และแพทย์หญิงวัฒนีย์  เย็นจิตร  จักษุแพทย์ดำรงตำแหน่งเลขานุการมูลนิธิฯ  และมี นายสันต์ วรวงษ์ประภา นางณัฏฐินี ถิ่นพังงา 
นางบุญเทียม สุวรรณอัตถ์ ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิฯ โดยเฉพาะกลุ่มของนางสาวแสงจันทร์  วนชยางค์กูล  นางคำหลี ตันติพงศ์
นางสุนีย์  วิเลปนานนท์   นางสรัตนา เหมจินดา นางมาลี สุเมตติกุล ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมงานอย่างแข็งขันตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปัจจุบัน
         เมื่อปีพุทธศักราช 2536  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดย “นายประหยัด  ภูหนองโอง”  ประธานมูลนิธิธรรมิกชนฯ  ในขณะนั้น ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนตาบอด
ในจังหวัดทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อจัดบริการด้านพัฒนาอาชีพและการศึกษาสำหรับคนตาบอดทุกเพศ ทุกวัย
  ได้มาร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ก่อตั้ง  “ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง” ขึ้น  โดยใช้เงินเริ่มต้น
จากเงินที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่คนไทยตัวอย่าง (ของมูลนิธิธารน้ำใจ)
 จำนวน 50,000 บาท และด้วยความกรุณาจาก “คุณลุงนิวัตน์  ศิรินาวิน”  มีจิตศรัทธามอบที่ดินจำนวน  12  ไร่  
เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ลำปาง  ณ บ้านเลขที่ 128/1 ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีผู้เมตตา
ร่วมบริจาคเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารจำนวน 3 หลัง ได้แก่   สโมสรไลออนส์ลำปาง  สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย   
ดร.มาร์ติน  โคซิมสัน  จักษุแพทย์ชาวเนเธอร์แลนด์จาก มูลนิธิดาร์ค แอนด์ ไลท์    และพี่น้องชาวลำปางและชาวไทย
   ร่วมบริจาคมูลค่าการก่อสร้างกว่า  8.5 ล้านบาท   การดำเนินงานช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจังหวัดลำปาง
จึงได้ถือกำเนิดขึ้น  ปีพุทธศักราช  2539   ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้ง   “โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง”  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี   พร้อมทั้งได้รับอนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี ประดิษฐานที่ประตูด้านหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 
               โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ.2539 
 เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้าย  ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง และ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง  
เมื่อวันที่  11  มีนาคม  พุทธศักราช 2540   
มูลนิธิฯ  ได้ดำเนินงานด้านการบริการผู้ป่วยโรคตาสู่ชนบท  บริการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอด 
และ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนตาบอดในชนบท  โดยไม่จำกัด เพศ วัย ต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคำขวัญว่า
“ช่วยคนให้มองเห็นเป็นกุศล  ช่วยคนมีปัญญาหาเลี้ยงตน  เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในโลกา”

                                        แด่ดวงใจดวงตาของข้าเจ้า
                                    ด้วยดวงใจไร้ดวงตาของข้าเจ้า
                                    มวลหมู่เฮาขอเฝ้าไหว้เจ้าหญิง
                                    มองไม่เห็นแม้อยากชมให้สมจริง
                                    ได้พึ่งพิงซึ้งใจในพระคุณ
                                    ขอถวายดนตรีที่หัดเล่น
                                    ฟังพอเป็นเพลงไว้ได้เกื้อหนุน
                                    ขอตอบแทนน้ำพระทัยได้การุณ
                                    ชื่นชมบุญเอาไว้ในใจเรา
                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
                                         ข้าพระพุทธเจ้า
          ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง & โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
                           นายปริญญา  สุวรรณรงค์   ผู้ประพันธ์

 

 Lampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind
Lampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind 128/1 Suksawat Road Soi 1, Tambon Prabath, Amphoe Maung, Lampang 52000 Tel: 66 54 316395 Fax: 66 54 223836 Email: eyefoundation_lampang@yahoo.com Website: www.lpef.or.th