ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน (Guidelines)


การรับบริจาค article


ท่านสามารถร่วมสมทบทุน บริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ได้แก่  การบริจาคเงินสมทบหมวดต่างๆ ดังนี้

* ค่าใช้จ่ายทั่วไป  ในทุกด้านที่ช่วยพัฒนาชีวิตคนพิการ

* ทุนการศึกษา  เพื่อสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* ค่าอาหาร  ช่วยให้คนพิการ มีอาหารรับประทานครบทั้ง 3 มื้อ ทุกวัน

*สื่อและอุปกรณ์การเรียน   เกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษที่นำมาใช้เฉพาะคนพิการสายตา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอุปกรณ์การเรียนทั่วไป

* ผ่าตัดต้อกระจก  ในการออกหน่วยแพทย์ ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยยากไร้  ในชุมชน ถิ่นธุรกันดาร โดยมีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการร่วมการดำเนินการแต่ละครั้ง

และหมวดอื่นๆ

นอกจากนี้ยังรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้พื้นฐาน  เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ ที่โทรศัพท์ 054-316395 ,054-223835   โทรสาร 054-223836

 
กิจกรรมของมูลนิธิ

เลี้ยงอาหารน้องตาบอด
Community Based Rehabilitation-CBR articleLampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind
Lampang Eye Foundation & Lampang School for the Blind 128/1 Suksawat Road Soi 1, Tambon Prabath, Amphoe Maung, Lampang 52000 Tel: 66 54 316395 Fax: 66 54 223836 Email: eyefoundation_lampang@yahoo.com Website: www.lpef.or.th